โปรดเกล้าฯ ถอดขั้น-ขอคืนเครื่องราชฯ ทหาร 3 ราย ประพฤติชั่วรุนแรง-หนีราชการ

โปรดเกล้าฯถอดขั้น-ขอคืนเครื่องราชฯ ทหาร 3 ราย ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง-หนีราชการ
ช่วงวันที่ 26 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษานุเษกษา ได้ เผยแพร่ ประกาศนร  เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดตำแหน่งทหาร และก็ขอคืนตรา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดขั้น นายทหารสัญญาบัตร ขึ้นอยู่กับทัพบก ปริมาณ ๒ ราย ออกมาจากตำแหน่งทหาร
ตามมายี่ห้อ ๑๒ ที่พ.ร.บ.ขั้นทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ และก็ที่ปรับปรุงแก้ไขเสริมเติมโดยพ.ร.บ.ขั้นทหาร (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๐๑ ประกอบกฎระเบียบกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงผู้ซึ่งไม่ควรจะยังอยู่ใน ขั้นทหารแล้วก็บรรดาศักดิ์ พุทธศักราช ๒๕๐๗ ข้อ ๒ แล้วก็ทรงพระขอความปรานีกรุณา พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ขอคืนเหรียญนายทหารสัญญาบัตรอีกทั้ง ๒ ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นยี่ห้อ ตามข้อ ๖ และก็ข้อ ๗ (๔) ของกฎระเบียบนร เกี่ยวกับ การขออนุญาตพระบรมราชานุญาตขอคืนเหรียญตรา พุทธศักราช ๒๕๔๘ ดังต่อไปนี้
๑. พันโท ณรงค์ ทรงนิรันดร์ ออกมาจากตำแหน่งทหาร เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๕ ด้วยเหตุว่ากระทำผิดระเบียบทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง รวมทั้งขอคืนเหรียญตรา ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย สี่รถาภรณ์ช้างเผือก สี่รถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญปกป้องอิสระชน ชั้นที่ ๒ จำพวกที่ ๒ รวมทั้งเหรียญราชการชายแดน
๒. ร้อยโท สมหมาย กลิ่นพยอม ออกมาจากขั้นทหาร เมื่อวันที่ ๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ด้วยเหตุว่าทำไม่ดีฐานหนีราชการทหารในเวลาปฏิบัติงาน แล้วก็ขอคืนเหรียญตรา ชั้นห้ามาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญราชการชายแดน เหรียญทองช้างเผือก และก็เหรียญจักรมาลา
ดังนี้ นายทหารสัญญาบัตรทั้งยัง ๒ รายดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกมาจากรายนามผู้ได้รับพระราชทาน เหรียญตามประกาศนรที่เกี่ยวโยงแล้ว
ประกาศในวันที่ ๒๔ พ.ค. พุทธศักราช ๒๕๖๕
คนรับตอบสนองพระบรมราชโองการ
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกฯ

นอกเหนือจากนั้น วันเดียวกัน  ยังได้เผยแพร่ ประกาศนร เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดตำแหน่งทหาร และก็ขอคืนตรา มีพระบรมราชโองการกรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด พันโทหญิง เพ็ญศรี อินทรอักษร นายทหารสัญญาบัตร ขึ้นอยู่กับทัพบก ออกมาจากขั้นทหาร เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Related Post